صفحه اصلی > امکانات مرکز 

امکانات مرکز تحقیقات بهداشت و ایمنی شغلی

 

 

الف - آزمايشگاه ها

1- آزمايشگاه عوامل شيميايي و آلودگي هوا

سرپرست: - دكتر عبدالرحمن بهرامي         کارشناس: مهندس زهره کرمي                       تلفن: (  داخلي) 222

 

2- آزمايشگاه عوامل فيزيكي

سرپرست: دکتر رستم گل محمدي             کارشناس: مهندس رضا شهيدي                     تلفن:  (داخلي) 233

 

3- آزمايشگاه ارگونومي

سرپرست: دکتر مجيد معتمدزاده           کارشناس: مهندس رضا شهيدي                            تلفن:( داخلي) 233

 

4- آزمايشگاه سم شناسي صنعتي

سرپرست: مهندس محمد جواد عصاري         کارشناس: مهندس زهره کرمي                          تلفن: داخلي) 222

 

5- آزمايشگاه مرکزي تحقيقات و تحصيلات تکميلي

سرپرست: - دكتر عبدالرحمن بهرامي         کارشناسان: - مهندس علي عليخاني                        تلفن: (داخلی) 267

 

  ب-  كارگاه ها

1- كارگاه و نمايشگاه تهويه صنعتي

سرپرست: مهندس فرشيد قرباني شهنا                     کارشناس: مهندس رضا شهيدي                    تلفن: ( داخلی) 233

 

2- كارگاه و نمايشگاه حريق

سرپرست: دکتر رستم گل محمدي             کارشناس: مهندس رضا شهيدي                          تلفن: ( داخلی) 233

 

3- كارگاه و نمايشگاه ايمني صنعتي

سرپرست: دکتر ايرج محمد فام               کارشناس: مهندس رضا شهيدي                            تلفن: ( داخلی) 233