صفحه اصلی > آئین نامه ها و فرم ها 

ردیف عنوان دریافت فایل
1 آئین نامه تصویب و بررسی طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه ها- شهریور 1395
2 پروپوزال پایان نامه در سال 95
3 پروپوزال طرح HSR
4 پروپوزال طرح تحقیقاتی دانشجویی سال 1395
5 پروپوزال طرح هیات علمی در سال 1396
6 دستورالعمل نحوه نگارش و تنظیم گزارش نهایی پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی ویرایش تیرماه 1395
7 سقف تفویض اختیار بودجه پژوهشی پژوهشکده ها، مراکز تحقیقاتی، دانشکده ها و واحدهای پژوهشی دانشگاه
8 فرم های پرداخت هزینه های طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها - ویرایش بهمن 1395